Bank Details

Prabhu Bank Ltd.

Putalisadak, Kathmandu

A/c No. 1090100705600041