पुंजीगत लाभकर गणना सम्बन्धि नयाँ कार्यबिधि ।

2019-07-18

https://www.cdsc.com.np/news_notice_files/2019_07_17_05_35_39_Method%20of%20Weighted%20Average%20Cost%20of%20Capital.pdf